МАҚОМОТИ НАМОЯНДАГИИ НОҲИЯИ ФАРХОР

МАҚОМОТИ НАМОЯНДАГИИ НОҲИЯИ ФАРХОР

Тибқи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ» маќомоти иљро-ияи њокимияти давлатии ноњия аз ду маќомот, маќомоти иљроия ва маќомоти намояндагї иборат аст. Маќомоти намояндагї Маљлиси вакилони халќи ноњия ба њисоб меравад. Дар Маљлиси вакилони халќи ноњия 40 нафар вакилон амал менамоянд. Маќо-моти иљроия бошад, аз 28 воњиди корї иборат аст. Бо маќсади ташкили фаъолияти муътадили шуъбаю бахшњо тибќи Ќонуни мазкур дастгоњи раиси ноњия таъсис дода шудааст. Дастгоњи раи-си ноњия аз 21 воњиди корї иборат мебошад. Дар маљмўъ воњид-њои кории маќомот ва дастгоњ 49 воњиди кориро ташкил меди-њанд. Тибќи моддаи 13-и Ќонуни мазкур барои пурра танзим намудани фаъолияти Маљлиси вакилони халќ комиссияњои доимї ва муваќќатї таъсис дода мешавад. Айни замон дар назди Маљ-лиси вакилони халќи ноњия 6 адад комиссияњои доимї, аз љумла комиссияњои доимии Маљлиси вакилони халќи ноњияи Фархор «Оид ба масъалањои ќонуният ва тартиботи њуќуќї» дар њайати 5 нафар, «Оид ба масъалањои буљет, савдо, нарх, хизматрасонї, мењнат ва сиёсати иљтимої» дар њайати 7 нафар, «Оид ба масъа-лањои аграрї, озуќа, ислоњоти замин, њифзи муњити зист ва исти-фодаи захирањои табиї» дар њайати 7 нафар, «Оид ба масъалањои одоби вакилон» дар њайати 5 нафар, «Оид ба масъалањои тараќ-ќиёти саноат, энергетика, сохтмону меъморї, наќлиёт, алоќа ва хољагии роњ» дар њайати 5 нафар, «Оид ба масъалањои илм, мао-риф, фарњанг, тандурустї, муњофизати оила, кор бо љавонон, вар-зиш ва сайёњї» дар њайати 5 нафар таъсис дода шуда, амал карда истодаанд. Раиси ноњия ваколатњои худро дар асоси моддањои 19 ва 20-и Ќонуни мазкур ба роњ монда, дар доираи он амру ќарор-њоро ба тасвиб мерасонад. Раиси ноњия њамзамон раиси Маљлиси вакилони халќи ноњия мебошад.

Аз шумораи умумии 49 адад воњидњои корї тибќи лимит ба  маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия људошуда ба ис-тиснои як адад воњиди кории нави дар мансаби муовин људошуда (то њол таъин нашудааст) ба санаи имрўз теъдоди хизматчиёни давлатии дар маќомот фаъолияткунанда 48 нафарро ташкил до-да, воњиди кории холї мављуд нест. 49 адад воњиди кории ба ма-ќомот људошуда бо тартиби зерин муайян шудааст: раиси ноњия; муовини якуми раиси ноњия; муовинони раиси ноњия (3 воњид); роњбари дастгоњи раиси ноњия; мудирони шуъбањои дастгоњ (3 воњид); мудири бахши молия ва хољагии дастгоњ; сармутахас-сисони воњидњои сохтории дастгоњ (4 воњид); мутахассисони пеш-бари воњидњои сохтории дастгоњ (3 воњид); мутахассисони воњид-њои сохтории дастгоњ (4 воњид);  роњбарони  воњидњои сохтории њокимияти иљроия (1 воњид); мудирони шуъбањои воњидњои сох-торї (2 воњид); мудирони бахшњои воњидњои сохторї (7 воњид); сармутахассисони воњидњои сохторї (6 воњид); мутахассисони пешбари воњидњои сохторї (6 воњид); мутахассисони воњидњои сохторї (6 воњид). Таќсимоти вазифањо дар байни раиси ноњия, муовини якуми раиси ноњия, муовинон, роњбари дастгоњи раиси ноњия ва мудири бахши иќтисод ва савдои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия бори охир бо ќарори раиси ноњияи Фархор аз 07.06.2017, №226 тасдиќ гардидааст.

Дар ноњияи Фархор 1 адад Љамоати шањраки Фархор ва 9 адад љамоатњои дењот, аз љумла Фархор, Ватан, Ѓайрат, Зафар, Дењќонариќ, Гулшан, Дарќад, 20-солагии Истиќлолияти Тољикис-тон ва Ѓалаба фаъолият менамоянд. Фаъолияти љамоатњо тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот” ба роњ монда шуда, раванди ќа-були ќарорњои раиси Љамоат, Шўрои Љамоат ва маљлисњои Ља-моат дар асоси он роњандозї гардидааст. Раиси Љамоат дар асоси моддаи 20-и Ќонун ќарор ќабул менамояд ва бо назардошти мод-даи 17 дар ќарорњои Шўрои Љамоат њамчун раиси Шўро имзо ме-гузорад. Дар як сол чор маротиба маљлисњои Љамоат дар доираи талаботи Ќонуни мазкур гузаронида шуда, дар онњо масъалањои муњими њудуди Љамоат мавриди баррасї ќарор мегиранд. Дар њамаи љамоатњои дењоти ноњия 4 ададї комиссияњои доимї амал менамоянд. Тибќи лимити људошуда шумораи хизматчиёни дав-латї дар дастгоњи љамоатњо 102 нафар буда, айни замон аз ин шу-мора 17 адад мансабњо холї мебошанд, ки 5 ададаш интихобї ва 12 адади дигар тариќи озмун мебошанд.

Наќшањои кории солонаи маќомоти иљроияи њокимияти дав-латии ноњия ва намояндагї њамасола дар моњи декабр бо ќарори иљлосияи Маљлиси вакилони халќи ноњия бо љонибдории вакилон ба тасдиќ расида, мавриди иљро ќарор дода мешаванд. Дар асоси наќшаи кории солонаи маќомот њамзамон бо иловаи масъалањои мубрами рўз наќшаи моњонаи маќомот тањия, тасдиќ ва мавриди амал ќарор дода шуда, вобаста ба иљрои бандњои он њар охири моњ аз тарафи роњбарони ташкилоту муассисањо ва мудирони бахшу шуъбањои дахлдор ба унвонии раиси ноњия ахбороти рас-мї пешнињод карда мешаванд. Иљлосияњои Маљлиси вакилони халќи ноњия дар асоси наќшаи кории солонаи тасдиќгардида гу-заронида шуда, масъалањои дар наќша љойдошта мавриди барра-сї ќарор дода мешаванд ва вобаста ба њар як масъалаи барраси-гардида лоињаи ќарор ба тасдиќ расонида мешавад.

Дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия ба масъ-алаи ба кор ќабул намудани кормандон диќќати љиддї равона гардида, тамоми кормандони воњидњои сохторї дар асоси озмун бо иштироки намояндаи маќомоти ваколатдори хизмати давлатї ба кор ќабул мегарданд. Фаъолияти комиссияи озмунии маќомот дар асоси талаботњои Низомнома, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10 марти соли 2016, №647 тасдиќ шуда-аст, ба роњ монда шуда, њангоми ќабули кормандон масъалаи аф-залият додан ба љавонони хизмати њарбиро адонамуда ва донан-дагони хуби забони давлатї ва яке аз забонњои хориљї, таваљљўњи махсус дода мешавад. Давоми соли 2019 4 адад ва давоми 11 моњи соли 2020 4 адад, дар маљмўъ 8 адад озмунњо барои ишѓоли ман-сабњои холии хизмати давлатї баргузор карда шуда, 53 нафар кадрњои савияи дониши баланддошта ба кор ќабул карда шуданд.

         Тариќи квотањои президентї айни замон 40 нафар љавонони ноњия дар донишгоњњо ва донишкадањо тањсил карда истода, хатмкардагони бо роњхат баргашта бе мамоният ба кор ќабул карда мешаванд. Њамчунин, давоми соли 2019 76 нафар ва соли 2020 68 нафар мутахассисони љавони муассисањои тањсилоти миё-на ва олии касбї, ки бо роњхати Вазорати маориф ва илми Љумњу-рии Тољикистон барои кор фиристода шуда буданд, бо пуррагї ба љойи кори доимї таъмин карда шуданд.

 

М А Ъ Л У М О Т

оид ба њайати сифатии вакилони Маљлиси вакилони халќи ноҳияи Фархор (ба њолати 01.11.2020)

 

 

 

 

Ноҳия

 

 

 

 

Њавза

 

 

 

Вакил

 

 

Вакил

 

Зан

 

 

 

Зан

 

Њизбият

Аз рўи миллат

Аз рўи маълумот

 

Аз рўи синну сол

 

Аз рўи ихтисос

Интихоботи такрорї

ё

овоздињии такрорї

дар соли

2020

Рўз, моњ, сол, (агар бошад, сабаб)

ЊХДТ

ЊАТ

ЊКТ

ЊИИТ

Ѓайрињизбї

 

Тољик

Ўзбек

Дигар миллатњо

Олї

Олии нопурра

Миёнаи махсус

Миёна

То 30 сола

31 - 35 сола

35 - 40 сола

41 - 50 сола

51 - 60 сола

Аз 60 сола боло

Иќтисодчї

Муњандис

Кишоварз

Њуќуќшинос

Омўзгор

Табиб

Дигар ихтисосњо

 

Фархор

 

40

40

14

40

-

-

-

-

40

-

-

37

-

3

-

3

5

3

10

13

6

5

3

3

1

21

6

1

 

-

 

Њамагї

 

40

40

14

40

-

-

-

-

40

-

-

37

-

3

-

3

5

3

10

13

6

5

3

3

1

21

6

1

-

 

 

 

 

 

Роҳбари дастгоҳи раиси ноҳияи Фархор Намозов З.А.

ПОЙТАХТИ ДАВЛАТ ВА ИСТИҚЛОЛИ МИЛЛАТ

 

                                                                                                                                                                                                                                                         МУҚАДДИМА

Соҳиб шудан ба давлати миллӣ – натиҷаи муборизаҳои ҷоннисорона барои истиқлоли миллӣ мебошад. Ва бидуни ташкилоти сиёсии марказонидашуда, устувор мондан, ҳифз кардани абадияти миллат, ҳамчунон нишонаҳои асосии он - забон, фарҳанг, анъана, урфу одат ва рифоҳи миллӣ ғайриимкон аст.

Ҳеҷ овозе нест

"После пыток талибы повесили отца". Росполитик Дарья Митина рассказала историю своей

22.11.2021

За тем, что происходит в Афганистане и вокруг него, следит сегодня весь мир, в том числе очень многие люди в нашей стране. Но, пожалуй, мало кто следит так пристально, как Дарья Митина. Она достаточно известный человек: левый политик, этнолог, бывший депутат Госдумы. Но поскольку не всем известны детали биографии Дарьи Александровны, имеет смысл представить ее еще раз. Итак, знакомьтесь: Дарья Митина - внучка Мухаммеда Юсуфа, премьер-министра Королевства Афганистан в 1963–1965 годах.

Ҳеҷ овозе нест

Ответ М.Бейшенову: Неумелое управление киргизов привело к войне

На сайте «stanradar.com» от 02.05.2021г. экс-заместитель министра обороны КР Мурат Бейшенов обрушился критикой  на Таджикистан и обвинил нашу страну в развязывании вооружённого конфликта на границе.

Ҳеҷ овозе нест

Кыргызстан. Правая рука не ведает, что творит левая

В условиях глобализации межгосударственных отношений государственные границы по-прежнему остаются одной из основ территориальной целостности любого государства, а потому цивилизованное, взвешенное его решения между государствами приграничья считаются не приемлемым условием их существования.

Ҳеҷ овозе нест

МАРЗИ ДАВЛАТӢ ВА РИСОЛАТИ МИЛЛӢ

МАРЗИ ДАВЛАТӢ

 ВА РИСОЛАТИ МИЛЛӢ

Назар ва даъвати «шаҳрванди огоҳ»

 дар масъалаи баҳсҳои марзӣ бо Қирқизистон

 

Гиреҳи баҳси марзии Тоҷикистон ва Қирқизистон дар куҷост? Даври нави музокирот чӣ тафовут дорад? Рисолати ҷомеа дар баробари ин мавзӯъ чист? Чаро бояд аз ҳайати давлатӣ ҳимоят намоем? Дурнамои масъала чӣ гуна аст? Чаро ба ин мавзӯъ рӯй овардам? Нигоҳ ва муроҷиати шаҳрвандии банда дар масъалаи марзҳо бо муруре ба ин пурсишҳои муҳим.

Ҳеҷ овозе нест

..

Ҳеҷ овозе нест

Pages